•  سالنامه های آماری شهر شیراز
  •  گزارش های عملکرد شهرداری شیراز
  •  مطالعات موضوعی
  
                                   
سال جهش تولید